Warning: Undefined array key "2012-01-22" in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 49
Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 50 chi tiết

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 50 đầy đủ, chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 37 - 2 Lần 18 - 2 Lần
86 - 2 Lần 71 - 2 Lần 26 - 2 Lần
56 - 2 Lần 32 - 2 Lần 14 - 2 Lần
85 - 2 Lần 65 - 1 Lần 11 - 1 Lần
95 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 50 - 1 Lần
68 - 1 Lần 64 - 1 Lần 06 - 1 Lần
42 - 1 Lần 08 - 1 Lần 16 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 05 - 1 Lần 25 - 1 Lần
98 - 1 Lần 57 - 1 Lần 48 - 1 Lần
10 - 1 Lần 22 - 1 Lần 84 - 1 Lần
89 - 1 Lần 82 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 8 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 50

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-06-2024 50550 60082 25-06-2024 00-00-03-09-16-20-25-28-28-35-36-37-43-45-50-56-68-71-75-76-82-84-92-94-95-97-98
16-04-2024 96850 90289 17-04-2024 00-03-06-17-18-27-28-29-33-34-40-40-41-41-47-50-54-60-69-71-74-74-77-89-89-90-92
29-10-2023 38050 34684 30-10-2023 01-01-03-03-09-18-19-22-23-36-43-44-45-49-50-53-56-74-75-81-83-83-83-84-86-87-99
13-09-2023 56650 59722 14-09-2023 01-03-05-09-10-22-23-24-33-34-35-38-52-54-56-57-57-68-70-76-80-81-83-89-91-92-96
06-10-2022 26450 13037 07-10-2022 00-01-10-15-18-26-26-26-28-37-37-40-41-42-42-48-52-55-56-59-59-62-70-72-86-91-94
14-07-2022 32850 38114 15-07-2022 01-06-10-10-13-13-14-16-17-20-25-26-30-35-37-38-38-50-58-61-62-87-89-90-95-96-98
13-03-2022 66650 48563 14-03-2022 05-07-08-10-13-14-21-28-32-32-46-46-46-48-51-51-61-61-63-67-69-72-73-74-81-92-94
08-10-2021 43550 31156 09-10-2021 01-05-07-07-11-14-14-15-18-20-22-33-39-39-41-42-42-56-56-57-64-81-84-86-87-91-92
31-05-2021 18650 57266 01-06-2021 05-12-13-16-22-24-25-25-29-29-36-37-47-47-47-63-64-66-70-73-77-80-80-82-92-93-95
12-05-2021 49650 68664 13-05-2021 02-05-09-12-17-18-19-20-23-31-33-33-39-44-47-61-64-65-78-81-83-88-88-91-91-96-99
31-12-2020 42050 78885 01-01-2021 08-10-11-14-23-25-26-33-37-39-39-45-55-57-65-66-68-75-76-77-81-81-85-86-87-89-90
17-12-2020 12950 27054 18-12-2020 00-04-04-05-07-13-17-22-31-31-34-37-45-47-48-48-50-53-54-61-74-78-80-86-94-97-97
24-04-2020 69550 46625 25-04-2020 06-13-14-19-20-24-25-34-40-42-42-46-47-50-60-68-78-80-80-83-85-86-87-88-94-98-98
20-01-2020 12850 38897 21-01-2020 01-02-06-07-13-17-19-25-35-40-43-47-48-54-55-58-61-63-65-71-72-72-85-87-93-95-97
03-05-2019 12050 63371 04-05-2019 00-03-19-21-23-23-24-25-31-35-43-44-45-48-48-54-59-60-66-67-71-77-80-89-93-93-96
15-12-2018 22750 60310 16-12-2018 00-10-13-13-17-18-21-30-45-52-52-53-58-61-63-65-70-71-75-79-90-91-92-93-95-96-98
18-10-2018 22850 91214 19-10-2018 02-05-13-14-15-16-19-24-25-35-41-54-57-59-61-64-65-67-67-70-72-83-87-89-92-93-94
25-04-2018 26550 92986 26-04-2018 11-12-12-13-22-23-23-25-25-29-29-32-33-46-51-54-55-57-63-66-67-68-76-86-94-96-99
30-11-2017 51750 35516 01-12-2017 01-02-05-06-12-14-16-18-29-39-43-48-51-53-60-64-68-73-73-77-79-79-83-86-86-97-98
16-11-2017 24750 35408 17-11-2017 02-03-05-06-08-09-14-16-20-23-23-23-26-29-30-37-47-49-50-53-58-64-68-78-86-89-92
23-03-2017 06750 80732 24-03-2017 04-04-07-11-18-18-20-26-30-31-32-35-36-42-43-44-44-47-49-54-56-56-58-74-77-80-93
16-09-2016 13850 54005 17-09-2016 00-05-16-27-27-31-31-36-42-50-50-55-55-58-59-66-67-70-71-72-72-78-85-85-89-93-96
08-07-2016 69450 31202 09-07-2016 01-01-02-10-23-25-36-39-41-43-43-49-52-63-65-71-71-74-76-77-81-84-85-90-92-94-97
21-05-2016 75850 06448 22-05-2016 06-16-17-19-25-26-32-32-33-35-35-37-46-48-49-55-58-60-61-64-67-77-81-84-85-90-91
22-03-2016 66350 98752 23-03-2016 02-19-23-28-29-36-36-40-44-45-45-52-60-64-67-71-72-72-78-79-82-83-88-89-94-96-97
24-01-2016 29150 11704 25-01-2016 01-04-09-11-20-20-26-30-33-36-38-40-49-53-53-54-65-68-68-69-69-71-76-85-94-97-98
02-08-2015 15650 60895 03-08-2015 00-02-04-07-12-13-22-23-24-27-29-35-40-49-50-53-64-66-67-71-75-79-86-91-95-98-99
10-03-2015 91950 36017 11-03-2015 00-05-09-12-14-17-17-29-31-36-46-46-48-49-51-53-54-55-58-66-66-74-79-82-90-96-96
28-01-2015 43550 54556 29-01-2015 02-04-07-07-10-11-11-14-15-22-22-29-30-31-35-43-53-53-56-58-62-75-79-80-81-84-85
07-07-2014 44050 09536 08-07-2014 00-05-21-34-35-36-36-37-37-43-45-47-51-54-54-66-71-72-73-77-78-81-84-84-88-92-94
14-09-2013 03950 93385 15-09-2013 03-07-20-23-32-32-34-38-38-39-40-41-44-44-45-46-48-52-60-61-73-77-85-90-92-92-97
22-05-2013 18450 25852 23-05-2013 01-05-07-07-12-14-29-33-42-43-47-52-54-57-59-60-62-68-71-74-77-82-86-88-89-95-95
04-05-2013 54550 27857 05-05-2013 02-10-12-13-15-17-19-33-37-42-44-55-56-57-60-64-65-70-71-83-83-85-88-90-91-95-99
10-04-2013 00350 27626 11-04-2013 02-07-15-16-18-26-27-29-29-38-43-46-46-48-51-53-70-77-81-81-82-83-85-86-92-92-93
19-09-2012 43850 50568 20-09-2012 01-03-05-07-10-11-12-19-24-25-36-38-39-49-53-62-64-67-68-68-72-75-77-84-86-89-98
25-08-2012 72850 32198 26-08-2012 01-06-08-11-12-15-15-16-18-23-26-27-27-30-37-38-45-46-49-59-62-71-77-79-95-97-98
21-01-2012 25750
Warning: Attempt to read property "gdb" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 566
22-01-2012
Warning: Attempt to read property "giai_khac" on null in /www/wwwroot/xosonews.net/wp-content/themes/new/thong-ke-bo-so.php on line 570
12-02-2011 09850 98026 13-02-2011 00-02-05-07-08-14-15-16-20-25-25-26-27-30-41-45-51-68-70-71-72-74-81-84-84-86-94
06-01-2010 07150 86471 07-01-2010 00-01-02-08-15-20-21-25-31-34-40-43-48-51-53-56-56-57-59-60-65-65-71-84-89-90-95
09-10-2009 39750 28801 10-10-2009 01-03-06-15-31-33-34-39-42-49-50-50-50-56-63-64-72-72-74-75-76-79-79-85-89-95-99
24-07-2009 29050 06732 25-07-2009 04-05-07-08-09-14-15-15-16-17-22-26-30-32-33-34-41-46-52-57-60-68-74-79-80-87-99
12-07-2009 71750 17518 13-07-2009 06-12-14-18-19-31-32-34-36-39-47-47-59-62-64-67-72-77-79-82-83-85-85-86-92-96-99
01-07-2009 92550 37386 02-07-2009 04-08-10-13-14-18-20-21-30-31-36-42-47-50-53-54-56-59-72-74-74-75-81-86-90-92-98
07-06-2009 27150 78937 08-06-2009 02-04-05-05-08-09-11-15-16-19-20-21-21-23-36-37-44-53-60-64-65-69-80-81-84-92-96
23-04-2009 93250 61842 24-04-2009 00-03-03-03-09-14-21-26-33-37-39-42-45-45-45-46-47-51-63-64-65-67-68-72-82-92-96
26-03-2009 92450 81606 27-03-2009 06-10-21-22-25-33-34-42-43-43-47-48-52-53-62-66-69-79-79-81-88-93-93-94-95-97-98
19-02-2009 52150 74652 20-02-2009 11-15-19-20-26-26-27-34-34-37-39-40-42-46-52-57-61-76-78-79-81-86-89-91-93-95-98
18-02-2009 40250 52150 19-02-2009 01-01-02-09-11-11-12-15-16-19-22-24-27-30-32-38-50-50-50-58-68-71-73-74-74-95-98
29-08-2008 57750 17629 30-08-2008 03-05-15-18-21-22-24-27-29-34-34-38-41-49-58-60-60-69-72-75-75-78-84-87-88-93-95
13-07-2008 93450 41511 14-07-2008 01-02-11-11-14-17-19-21-26-28-29-29-35-37-38-43-52-54-55-64-69-70-70-71-74-77-87
14-03-2008 82050 61118 15-03-2008 03-05-09-15-16-17-17-18-33-36-38-39-41-43-44-47-52-56-62-63-67-70-70-82-84-88-88
25-07-2007 22050 18728 26-07-2007 01-01-02-07-07-16-19-20-21-27-28-40-42-45-46-51-53-55-57-59-61-70-72-75-88-89-91
31-01-2007 76850 72670 01-02-2007 02-04-05-10-13-20-22-22-23-29-32-34-35-36-37-41-44-44-46-55-56-58-66-70-74-75-97
01-01-2006 26850 99465 02-01-2006 02-03-17-24-24-25-26-26-26-26-29-52-52-54-56-56-58-59-59-63-65-67-84-86-90-92-95
01-06-2005 44950 74443 02-06-2005 02-10-11-13-14-15-15-16-17-19-20-27-38-38-39-41-43-50-53-55-56-60-61-75-75-79-84
14-02-2005 06450 51681 15-02-2005 02-02-05-06-15-15-18-30-46-50-54-55-56-58-58-61-61-66-76-80-81-86-88-92-93-95-98

Đề về 50 đánh con gì vào ngày hôm sau là từ khóa hiện đang được anh em trong giới lô đề tìm kiếm khá nhiều hiện nay. Vậy thì hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay những gợi ý dưới đây, chắc chắn bạn sẽ biết thêm được nhiều thông tin bổ ích. 

Đề về 50 đánh con gì vào ngày hôm sau?

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 50 đầy đủ, chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, đề về 50 hôm sau ra con gì, hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 03 – 30 và 28 – 82. Bạc nhớ còn được biết là một trong những phương pháp soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản và được được rất nhiều lô đề thủ áp dụng.

Nếu hôm nay theo thống kê đề về 50 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 03 hoặc con 82. Khi xác định được các con số này, anh em hãy cứ việc vào tiền ngay chắc chắn sẽ thu về được một khoản tiền thưởng siêu khủng đấy nhé!!!

Cách soi cầu lô chính xác khi đề về 50

Không chỉ dựa vào bạc nhớ, mà anh em cũng nên ứng dụng thêm các phương pháp soi cầu khác để tìm ra được con lô tô may mắn, hiệu quả nhất. 

Soi đề về 50 dựa vào đầu lô câm – đuôi lô câm

Cách thực hiện vô cùng đơn giản, anh em chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có đầu lô, đuôi lô câm có về hay không. Tiếp theo quan sát xem lô kép của con số đó đã về trong 2 ngày gần đây nhất hay chưa. Nếu trường hợp chưa về thì anh em hãy lấy ngay số đó làm đề kép để đánh ngay trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Phương pháp soi cầu hình quả trám

Lô về 50 đánh con gì vào ngày hôm sau áp dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu kỹ và chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ đã chơi lâu năm mới áp dụng được phương pháp này hiệu quả.

Người chơi sẽ áp dụng cách bắt lô theo cấu trúc B – ABA – B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền bắc xuất hiện theo cấu trúc này thì anh em hãy nuôi ngay lô bạch thủ BA. Đối với những anh em mới chơi thì soi cầu lô hình quả trám rất là khó chơi, thế nhưng tỷ lệ trúng là vô cùng cao nên nếu có thời gian anh em có thể dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về phương pháp này để áp dụng.

Soi đề về 50 dựa vào giải đặc biệt thứ 2

Nếu anh em lựa chọn cách này, anh em sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt về trong ngày thứ 2 để làm đề kép đánh ngay trong tuần đó. Rất nhiều người áp dụng phương pháp này đã thành công đấy nhé​​​​​​​!

Giải mã theo giấc mơ

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 50 đầy đủ, chi tiết nhất 2

Thông qua giấc mơ, người chơi cũng có thể tìm ra con số và luận giải về ý nghĩa con số đề may mắn khác nhau. Có thể trong giấc mơ các bạn gặp được điều gì liên quan tới con số đề về 50.

Những sự vật, hiện tượng được chuyển qua con số 50 từ giấc mơ có độ chính xác rất cao. Bởi vậy, đây là phương pháp soi số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ qua. 

Phương pháp bóng âm dương 

Anh em cũng có thể dựa vào bóng âm dương ngũ hành để lựa chọn ra được nhiều con đề khác nhau để tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm dương được như dưới đây

Bóng dương 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0, lúc này đề về 50 sẽ tương ứng với con lô 05.

Bóng âm 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8, nếu đề về 50 sẽ tương ứng với con lô 87.

Soi đề dựa vào đầu cuối 

Đề về 50 hôm sau đánh con gì dựa vào con số đầu cuối cực kì dễ dàng. Anh em chỉ cần xác định xem trong bảng KQXS ngày hôm trước sẽ xuất hiện đầu và đuôi của mã giải thưởng lô đề hay không? 

Tiếp theo anh em xác định xem lô tô kép của các con số đó đã về trong 2 ngày trước như thế nào đã về hay là chưa xuất hiện. Nếu chưa thì anh em hãy thử lấy ngay số đó làm con số đề kép để đánh ngay vào trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng của bạn lên tới 85%.

Một vài lưu ý khi đánh đề dựa vào số 50

Đề về 50 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 50 đầy đủ, chi tiết nhất 3

Để lựa chọn con số chuẩn nhất, anh em nên kết hợp và áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác nhau. Bởi vì, trong lô đề, không có bí kíp nào đem về con bạch thủ có xác suất chiến thắng là 100%.

Anh em cũng nên dành thời gian hơn để nuôi lô, thông thường để đem lại hiệu quả tốt nhất anh em nên nuôi khung trong khoảng từ 3 – 5 ngày là tốt nhất. Nếu chạy quá khung thời gian này thì anh em nên bỏ ngay, bởi vì nếu anh em có nuôi tiếp đi thì những con lô đó cũng chưa thể về. 

Những con lô nuôi trong 3 ngày liên tiếp, anh em nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc anh em cũng có thể linh động hơn bằng cách cược gấp thếp để tăng thêm số tiền lãi.

Kết luận

Trên đây là bảng thống kê ngày đề về 50 chính xác nhất cùng những phương pháp dự đoán đề về 50 đánh con gì hiệu quả mà xosonew tổng hợp được . Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích với các bạn trong việc chọn ra những cặp số may mắn hôm nay.